Ayni hak tesisi için hukuki ve teknik işlerin takibi hizmetleri.
Veraset ve intikal muamele işlemlerinin takip hizmetleri.
Gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi.
Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüştürülmesi hizmeti.
Aile konutu şerhi tesis edilmesi işlemleri takibi.
Miras taksim sözleşmesi tanzimi ve tapu işlemleri.